logo ciorogarla

 

Hotararea nr. 1 din 07.01.2021 privind acoperirea integrala a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.657.718,07 lei, aferent anului 2020 din execedentul anilor precedenţi

Hotărârea nr. 2 din 25.02.2021 orivind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 3 din 25.02.2021 privind achiyitionarea serviciilor juridice de consultanţă,de asistenţă şi/sau repreyentare în justiţie

Hotărârea nr. 4 din 25.02.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului persoane fizice care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubriyare pentru anul 2021

Hotărârea nr. 5 din25.02.2021 privind structura reţelei şcolare la nivelul comunei Ciorogârla,judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2021-2022

Hotărârea nr. 6 din 25.02.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Ciorogârla a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ciorogârla, judetul Ilfov

Hotărârea nr.7 din 25.02.2021 privind Planul de actţiuni sau lucrări de interes local ,pe anul 2021, ce vor fi executate de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,conform Legii nr.416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 8 din 16.03.2021 privind ajustarea şi modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare pe raza comunei Ciorogârla

 
 
 

Hotărârea nr.13 din 15.04.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbansitic General al comunei Ciorogârla aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciorogârla

Hotărârea nr. 14 din 27.04.2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, întocmită de SC EUROPROIECT DESIGN SRL, privind obiectivul de investiţii (funcţiunile) "CONSTRUIRE HALĂ FABRICAŢIE UŞI FRIGORIFICE", amplasat în judeţul Ilfov, comuna Ciorogârla, Şoseaua Bucureşti (DJ601)T23/7/1,P9,9/1, nr. cadastral 50248, suprafaţa 9941 mp

Hotărârea nr. 15 din 27.04.2021 privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor Ilfov (Asociaţia)

Hotărârea nr. 16 din 27.04.2021 privind completarea H.C.L. nr. 37/31.08.2015 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Ciorogârla

Hotărârea nr. 17 din 27.04.2021 privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

Hotararea nr. 18 din 04.05.2021 privind contul executiei bugetare pentru trimestrul IV al anului 2020

Hotararea nr. 19 din 04.05.2021 privind aprobarea situatiilor financiarte la data de 31.12.2021

Hotatarea nr. 20 din 04.05.2021 privind utilizarea sumei de 7.136.224 lei din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru finantarea unor obiective de investitii de la sectiunea dezvoltare

Hotararea nr. 21 din 04.05.2021 privind bugetul local al Comunei Ciorogarla pe anul 2021

Hotararea nr. 22 din 13.05.2021 privind acordrea de mandate speciale asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru transport public Bucuresti - Ilfov, in vederea aprobarii si semnarii unor documente

Hotararea nr. 23 din 13.05.2021 privind aprobarea de mandate speciale asociatiei de dezvolatre intercumonitara pentru transport public Bucuresti - Ilfov in vederea elaborarii unor documente, aprobarii modalitatii de gestiune a serviciului de transport public local de calatori, atriburii directe a contractelor de delegare a gestiunii si stabilirii preturilor si tarifelor in conditiile legii speciale

Hotărârea nr. 24 din 27.05.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 25 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

      ANEXA LA HCL 25 din 27.05.2021

Hotărârea nr. 26 din 27.05.2021 privind aprobarea Organigramei, a Ştatului de Funcţii şi a Regulamentului de organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorogârla

      ANEXA 3 LA HCL 26 din 27.05.2021

Hotărârea nr. 27 din 27.05.2021 privind extinderea sistemului de supraveghere video în comuna Ciorogârla

Hotărârea nr.28 din 17.06.2021 privind aprobarea participării Consiliului Local Ciorogârla pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii aferente comunei Ciorogârla din cadrul "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020"

Hotărârea nr. 29 din 17.06.2021 privind aprobarea Actului Adiţional nr.5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa "ADIA ILFOV", în numele şi pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar şi SC APA CANAL ILFOV SA în calitate de Delegat(Operator)

Hotărârea nr.30 din 20.07.2021 privind stadiul completării şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol 2020 -2024 pentru trimestrul I al anului 2021

Hotărârea nr. 31 din28.07.2021 privind acordarea de mandate speciale Asocia'iei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov

Hotărârea nr. 32 din 21.09.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni

Hotărârea nr. 33 din 21.09.2021 privind stabilirea nivelului de salarizare pentru funcţia publică de conducere de Arhitect-Şef, începând cu luna septembrie 2021

Hotărârea nr. 34 din 21.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenţi investiţiei Amenajare şanţuri şi trotuare pe străzile Muncii şi Legumelor, comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

Hotărârea nr. 35 din 21.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenţi investiţiei Reabilitare străzi comunale, faza DALI pe străzile Mare, Linia Mică, Grădinari, 1 Martie, Dealului, Horia, George Coşbuc, Gheorghe Doja, comuna Ciorogârla,judeţul Ilfov

Hotărârea nr. 36 din 21.10.2021 privind stadiul completării şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol 2020-2024 pentru trimestrul II al anului 2021

Hotărârea nr. 37 din 21.10.2021 privind aprobarea contului executiei bugetare pentru trimestrul I al anului 2021

Hotărârea nr. 38 din 21.10.2021 privind aprobarea contului executiei bugetare pentru trimestrul II al anului 2021

Hotărârea nr. 39 din 21.10.2021 privind implementarea obligativităţii plantării aliniamentelor de arbori pe strazile nou construite, pe străzile aflate în construcţie şi a completării cu arbori pe străzile aflate în construcţie şi a completării cu arbori pe străzile existente deja, acolo unde situaţia o impune, pe raza teritorială a comunei Ciorogârla

Hotărârea nr. 40 din 25.10.2021 privind aprobarea contului executiei bugetare pentru trimestrul III-lea al anului 2021

Hotărârea nr. 41 din 25.10.2021 privind prima rectificare a bugetului local al comunei Ciorogârla pe anul 2021

Hotărârea nr. 42 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare strada Mare,comuna Ciorogârla,judeţul Ilfov", în vederea includerii la finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 43 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare strada Horia,comuna Ciorogârla,judeţul Ilfov", în vederea includerii la finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 44 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare strada Grădinari,comuna Ciorogârla,judeţul Ilfov", în vederea includerii la finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 45 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare strada Dealului,comuna Ciorogârla,judeţul Ilfov", în vederea includerii la finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 46 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare strada 1 Martie,comuna Ciorogârla,judeţul Ilfov", în vederea includerii la finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 47 din 02.11.2021 privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al comunei Ciorogârla în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director director adjunct din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Ciorogârla

 
 
 

 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro